สนง.ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานยุติธรรมประจำจังหวัดและ อำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนและสังคมให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นธรรม …ทั่วถึง..เสมอภาค รวดเร็ว และ ประหยัด ยังทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน ทั้งการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมและแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูผู้กระทำผิด รวมถึงการเปิดช่องทางด่วนนำรูปแบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์) ในทุกพื้นที่ อีกทั้งต้องพัฒนาก่อตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยการส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชมในชุมชนและสนับสนุนให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความเข้มแข็ง ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยอื่นๆในระดับจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกระทรวงยุติธรรมที่ว่า...................

                                             “ ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”

 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน เกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทในที่ดิน (ส.ป.ก.) ณ บ้านห้วยตะปอก
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน เกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทในที่ดิน (ส.ป.ก.) ณ บ้านห้วยตะปอก - 16 ตุลาคม 2558
ร่วมประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคมกับส่วนราชการ และภาคประชาชน
ร่วมประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคมกับส่วนราชการ และภาคประชาชน - 15 ตุลาคม 2558
พลังมวลชน ชุมชนยุติธรรม
พลังมวลชน ชุมชนยุติธรรม - 9 กันยายน 2558
เยียวยา กรณี เด็กหญิงถูกกระทำชำเรา และอนาจาร จากการประสานจากศูนย์ยุติธรรมชุมตำบลท่าตะเกียบ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื้นที่
เยียวยา กรณี เด็กหญิงถูกกระทำชำเรา และอนาจาร จากการประสานจากศูนย์ยุติธรรมชุมตำบลท่าตะเกียบ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ - 31 สิงหาคม 2558
สร้างจิตสำนึกมวลชนรักษ์ความยุติธรรม
สร้างจิตสำนึกมวลชนรักษ์ความยุติธรรม - 19 สิงหาคม 2558
 นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าไข่
นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าไข่ - 6 สิงหาคม 2558

การบริหารงานยุติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน เข้าถึงความยุติธรรม ในระดับรากหญ้าให้ทั่วถึง จึงได้จัดตั้งให้มี "สำนักงานยุติธรรมจังหวัด" ขึ้น
ครั้นเมื่อได้ปฏิบัติงานดังกล่าวสักระยะหนึ่ง

  *** ยอมรับความจริงที่จับต้องได้ ว่า... บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และ เป็นธรรมได้จริงๆ

นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายแก่ชาวบ้าน และส่งเสริมงานชุมชนของชาวบ้าน ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันอาชญากรรมและแก้บำบัด และฟื้นฟูผู้กระทำผิด นอกจากนี้ยังได้มีการระดม และจัด กิจกรรมต่างๆ ในการยกระดับการประสานความร่วมมือ และพัฒนากระบวนการยุติธรรมกับหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมระดับพื้นที่/จังหวัดให้แน่นเฟ้นยิ่งขึ้น ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับความร่วมมือกับส่วน ราชการต่างๆในระดับจังหวัดนั้น ถือเป็นความโชคดี ที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด คือท่านอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย ซึ่งท่านเป็นนักปกครอง ชั้นเยี่ยม กล่าวคือเป็นศูนย์กลางที่ดีมากในการก่อให้เกิด ความร่วมมืออันดีเสมอมา

 

นายพิเชียรพัฒน อินทรพานิช
ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา